รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์