ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี