ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียน อำเภอสิชล