ข่าวการศึกษา

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มวล.จัดกิจกรรมหาดสวยด้วยมือเราเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จัดกิจกรรมหาดสวยด้วยมือเราภายในบริเวณหาดสันติสุข อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบการเรียนในรายวิชา COM-205 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น และ COM-412 การวางแผนประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจากฝีมือของมนุษย์ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

TOP