ข่าวเด่น

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทยเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยเมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ คุณประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย และคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทย ในโอกาสศึกษาดูงาน พร้อมเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์สแควร์ Smart Classroom ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทยที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวิสัยทัศน์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล ภายใต้การดำเนินงานของคณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มุ่งทำงานอย่างหนัก เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ (First tier University) ด้วยการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ที่สำคัญเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้บัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ด้วยการจัดตั้ง สถาบันภาษา รวมทั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติอัครราชกุมารี และหลักสูตรนานาชาติในหลายสำนักวิชา โดยมุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความทันสมัย ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบ Smart Classroom ห้องเรียนมาตรฐานระดับสากล และมีห้องปฏิบัติการทุกหลักสูตรที่ทันสมัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้อยู่อาศัย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ดังเช่นที่ผู้บริหารธนาคารกรุงไทยที่ได้ไปเยี่ยมชมในหลายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในวันนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้ตอนบน สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1 ล้านคน/ปี ได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดีที่สุดก่อนการเปิดโรงพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆร่วมกับธนาคารกรุงไทยในอนาคต

โอกาสนี้ คุณประราลี รัตน์ประสาทพร ได้กล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และคณะ ที่ให้การต้อนรับและให้โอกาสมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ รู้สึกประทับใจในนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน การดำเนินงาน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร การพัฒนาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การก้าวทันเทคโนโลยีและนำมาปรับใช้ในการทำงาน การเรียนการสอนและในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภาคใต้ตอนบน รวมทั้งการดำเนินงานของโรงพยาบาลนำร่องที่เปิดให้บริการในขณะนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เต็มรูปแบบใน ปี 2564 โดยมีความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีทางการแพทย์ มาใช้ในการให้บริการและดูแลผู้ป่วย ถือเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของเราชาวกรุงไทย ขอขอบพระคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสมาเยี่ยมชมและเรียนรู้ในสิ่งที่ ม.วลัยลักษณ์ทำ

ภาพกิจกรรม

TOP