ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทยเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย