ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะเลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการโคแม่พันธ์และโคขุนประชารัฐ โครงการโรงเผาขยะติดเชื้อ อาคารเรียนรวมและลาน WU Square โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและสุขภาพ และศูนย์สมาร์ทฟาร์ม โดยมีผู้บริหารและบุคลากรประจำหน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับและนำชม

จากนั้น เวลา 13.30 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายธีระชัย เชมนะสิริ นายรุจาธิตย์ สุชาโต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ นายภาณุ เสถียรพจน์ นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา กรรมการตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล และนายจตุพล ปักเข็ม กรรมการนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ ตลอดจนแสวงหาช่องทางให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสำหรับการใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP