ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ ม.หาดใหญ่ดูงานระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์