ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณะครูและนักเรียนจาก Nara Prefectural Seisho High school ประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FunTech)วันที่ 25 มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียนจาก Nara Prefectural Seisho High school ประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (Functional Materials and Nanotechnology Center of Excellence, FunTech) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับด้านงานวิจัย

นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนฯ ยังได้เยี่ยมชมการทำวิจัยระยะสั้นของนักศึกษาสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางและแรงบันดาลใจต่อการศึกษาต่อในอนาคต

TOP