คณะครูและนักเรียนจาก Nara Prefectural Seisho High school ประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FunTech)