ข่าวทั่วไป

เชิญชมรายการ "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราช" ช่่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช (พุธ ๓๑ ม.ค.)

ประเพณีมาฆบูชาเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญยิ่งประเพณีหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบทอดกันมาหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน เป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันที่พระธรรมจักรกัปวัตนสูตรได้ประจักษ์แจ้งครั้งแรกในโลก เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และทุกรูปเป็นพระเอหิภิกขุอุปสัมปทา และเป็นวันเพ็ญ เดือน ๓ เหตุการณ์พระพุทธศาสนาดังกล่าวนี้เป็นที่มาของพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ทำให้พระพุทธศาสนาสืบทอดอย่างมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนี้ ด้วยความสำคัญดังกล่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ ๑๑ นครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์ จึงเชิญ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทน ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรร่วมรายการ "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราช" ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐น.-๑๕.๓๐น.

จึงเชิญชวนชมรายการนี้ ในวัน และเวลาดังกล่าว

TOP