ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา (งานระบบเครื่องปรับอากาศ) สังกัดส่วนบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ส่วนบริการกลาง ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษณ์และรายละเอียดการสอบดังนี้

ตำแหน่งและสังกัด ชื่อ - สกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนบริการกลาง
1. นายกรวิชญ์ ใจแจ้ง
2. นายเสกสรร ทิพย์รัตน์
3. นายศราวุฒิ สงเคราะห์
4. นายพัชระ ขวัญบุศบงศ์
5. นายวริศ จุลบุญญาสิทธิ์
กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.- 10.00 น. ห้อง 15/6

พนักงานธุรการ
สังกัดส่วนบริการกลาง
1. นางสาวสุภณิดา ศรีรัตน์
2. นางสาวอัจฉรา ฉิมเรือง
3. นางสาวสุรัสวดี เรืองยิ่ง
4. นางสาวปริชาติ แก้วกาญจน์
5. นางสาวเบญจมาศ เรือนวาส
6. นางสาวรชนีกร จิตร์พาณิชย์
7. นางสาวกชพร ทิพย์มณี
8. นางสาวนิภา เมืองแก้ว
9. นางสาวอภิญญา ชำนะ
กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.00 น.- 11.00 น. ห้อง 15/1

นายช่างเทคนิค
สังกัดส่วนบริการกลาง
1. นายนนทชัย วัยวัฒน์
2. นายธนกร แก้วศรี
3. นายสันติยา หนูนวล
4. นายไชยวัฒน์ ชูสุวรรณ
กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.- 11.00 น. ห้อง 15/6

ช่างฝีมือ
สังกัดส่วนบริการกลาง
1. นายทรงศักดิ์ เจ็งศิริ
2. นายวัชระ ช่างคิด
3. นายศุภกิจ ช้างกลาง
4. นายศรศักดิ์ เมฆทันต์
5. นายสนธยา สิทธิพงศ์
6. นายณัฐพล อ๋องสุทธิ์
กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 11.00 น.- 12.00 น. ห้อง 15/6

 


TOP