ข่าวทั่วไป

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Big Clean Day ในวันที่ 24 มกราคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Big Clean Day ในวันที่ 24 มกราคม 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Big Clean Day ในวันที่ 24 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรภายในองค์กร และยังเป็นการช่วยกันดูแลความสะอาดเรียบร้อยของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบกันออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ทางเดินอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 , 3 รับผิดชอบโดยฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและฝ่ายพัฒนาและบำรุงรักษา 2. ทางเดินอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 , 6 รับผิดชอบโดยฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ และฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 3. ทางเดินอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 , 7 , 8 รับผิดชอบโดยฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้รวบรวมภาพความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ไว้ดังนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2145

TOP