ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (ระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย) สังกัดส่วนบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนบริการกลาง ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนบริการกลาง ลงวันที่ ๕ มกราคม 2561 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ส่วนบริการกลาง ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดส่วนบริการกลาง
1. นางสาวกรกฎา ถาวรสุข
2. นายมงคล คงเมืองแท้
3. นางสาวพัชราวัลย์ จันทร์ธิบดี
4. นางสาวอาทิตยา รามชุม
5. นางสาวจีราพร ดิษฐรักษ์
6. นางสาวกายศรารัตน์ ดวงขวัญ
7. นายเกียรติศักดิ์ เพรชปาน
8. นายธีรวัฒน์ บุญวรรณ
9. นางสาวกนกนภา นวม์หอม
10. นางสาววิรวรรณ คล้ายพิมล
11. นางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญเมือง
12. นางวิภารัตน์ รัตนพันธ์
13. นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
14. นางสาวชนกนันท์ กาญจนวิวิน
15. นางสาวลัดดาวรรณ หมื่นพล
16. นางสาวเพ็ญนภา เอกาพันธ์
17. นางสาวเพชรรัตน์ เต้านุกูล
18. นายสุรวิชญ์ เรือนจันทร์
19. นางสาวชินีนาถ สุขจันทร์
20. นางสาวปาจรีย์ จันทวงศ์
21. นายทะนงศักดิ์ วัฒนสิทธิ์
22. นางสาวจุฑารัตน์ นนทามิตร
23. นางสาวรุจิภาส พงศ์จันทรเสถียร
24. นายพิชัย ศรีวิชัย
25. นายหัทธพร ชูชาติ
26. นายภาสกร ผิวเหมาะ
27. นางสาวอัญชิสา แก้วจำนง
28. นางสาวศิริลักษณ์ เนียมรินทร์
29. นางสาวสวรส พรหมรอด
30. นายประสิทธิ์ นฤมล
31. นางสาวศุภวรรณ ยิสะหมัน
32. นางสาวสุลีวัลย์ ทองใส
33. นางสาวภิญญาพัชญ์ หนูน้อย
34. นายเกียงศักดิ์ ดัชถุยาวัตร
35. นางสาวพิราอร กลิ่นบุบผา
36. นายจิรายุทธ โต๊ะหมาด
37. นางสาวอัมพวัน ทิมแก้ว
38. นางสาวธิดารัตน์ ศิริรัตน์
39. นางสาวเจนจิรา เพรชมาตศรี
40. นางสาวประทุมทิพย์ คงเรือง
41. นางสาวจุฑารัตน์ สารารัตน์
42. นางสาวเกศินี เพ็ชร์ทอง
43. นายจารุวัช บุญฉาย
44. นายณัฐกานต์ เพ็ชรทอง
45. นางสาวพนิดา สิงห์แก้ว
46. นางสาวปภาดา บุญสิน
47. นางสุดารัตน์ เจริญสุข
48. นางสาวชนม์นิภา เหมทานนท์
49. นายสุทธิพจน์ วัยวัฒน์
50. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤต เสนทอง
51. นายอนันต์ณพ โอทองคำ
52. นางมลทา วสีวิวัฒน์
53. นางสาวอลิสา หนูจีน
54. นางสาวลักษณา เสนาทอง
56. นางสาวสุภารัตน์ โชติกะ
57. นายทิวากร เยาวะ
58. นายสนธยา สิทธิพงศ์
59. นายกรวิชญ์ ใจแจ้ง

กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร

 


TOP