ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 26 -27 มกราคม 2561ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 26 -27 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 เข้าร่วมจำนวน 110 คน

โดยมีฐานกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนทั้งหมด 3 ฐาน คือ ฐานที่1 สนุกคิดกับฟิสิกส์ (การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย) ฐานที่ 2 โลกใต้เลนส์ (การแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส และไมโอซิส) ฐานที่ 3 ปั้นดินให้เป็นดาว (การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า) นอกจากนั้นได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุนๆละ 1,000 บาท โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในการเรียนรู้และศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการทักษะและเทคนิคพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ก่อให้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและชุมชนและสังคมอีกช่องทางหนึ่งด้วย ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://photos.app.goo.gl/fr9ksmejuU3XUWzq1"

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2152

TOP