ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการ International Buddy รุ่นที่ 2 สร้างนักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษ มีภาวะผู้นำมุ่งสู่ความเป็นสากลศูนย์กิจการนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการ International Buddy รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสนับสนุนนโยบายการก้าวสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษา โดยได้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 86 คน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศครั้งนี้ กล่าวว่า ยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีนี้ทุกคน โครงการ International Buddy รุ่นที่ 2 นี้ ถือเป็นโครงการที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ที่ต้องการนำพามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปสู่ความเป็นนานาชาติ มีความเป็นสากล ซึ่งการดำเนินการส่วนหนึ่งของนโยบายนี้ คือการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ดังนั้นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ทุกคนจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมต่างๆระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย ผ่านรูปแบบของโครงการและกิจกรรมภายในโครงการนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ พัฒนาความสามารถ มีทักษะความเป็นผู้นำและภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโลกกว้างให้ตนเอง ได้เข้าใจสังคมระหว่างประเทศและรู้จักผู้คนที่มีความหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกมากขึ้น

ด้าน อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ กล่าวว่า โครงการ International Buddy รุ่นที่ 2 เป็นโครงการที่จะทำให้นักศึกษามีเพื่อนชาวต่างชาติจากทั่วโลก ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โครงการนี้จะมีกิจกรรมมากมายให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 86 คน ซึ่งในปีนี้มีทั้งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจาก 13 สำนักวิชา จำนวน 39 คน และนักศึกษาที่สนใจเข้ามาสมัครและผ่านการคัดเลือก อีกจำนวน 47 คน ซึ่งทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลต่อไป

ประมวลภาพ

TOP