ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน สังกัดส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 5 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน สังกัดส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายช่างเทคนิค งานซ่อมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปการ (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา/ช่างสำรวจ/ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
3. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี
4. มีความรู้ ความสามารถ ด้านซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
5. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุงานโยธาและเครื่องมือในงานซ่อมบำรุง
6. ใฝ่รู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง และนำมาประยุกต์ใช้กับงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
7. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและปฏิบัติงานนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยได้
9. มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงาน
1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
2. ควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้เป็นอย่างดี
3. ตรวจสอบความชำรุดเสียหายด้านงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
4. วางแผนการปฏิบัติงานซ่อมดูแลบำรุงอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการ ที่จะเข้าซ่อมงาน
6. งานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

2. ช่างฝีมือ งานซ่อมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปการ (จำนวน 4 อัตรา)

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา/ช่างสำรวจ/ช่างยนต์/ช่างสถาปัตย์ หรือทางอื่นที่ กพ. กำหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
3. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี
4. มีความรู้ ความสามารถ ในงานซ๋อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่
5. มีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงระบบโยธา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
6. ใฝ่รู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง และนำมาประยุกต์ใช้กับงาน
7. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
8. มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย
9. มีใจรักในงานบริการ และงานที่ได้รับมอบหมาย
10. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
11. มีความขยัน อดทน ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงาน
1. ซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคที่เสียหายตามรายการแจ้งซ่อม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
2. ซ่อมแซมงานถนน ไหล่ทาง และทางเท้า ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างทาสีตามอาคารได้ดี
4. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

3. อัตราเงินเดือน
- นายช่างเทคนิค (วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.) อัตราเดือนละ 12,990 บาท
- ช่างฝีมือ (วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.) อัตราเดือนละ 10,820 บาท

4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่ ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3862-66 โทรสาร 0-7567-3888
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
4.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
4.4 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 1 ฉบับ
4.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
- ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ
- มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสาร และหลักฐานการสมัครตามข้อ 4 เท่านั้น
- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน
- มหาวิทยาลัยให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทดลองงานครั้งแรกระยะเวลา 2 เดือน เพื่อประเมินการทำงานและผลงานก่อนการจ้างในระยะต่อไป

5. การสมัคร
5.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 100 บาท ที่ส่วนการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
7.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

6. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
6.1 ขั้นตอนที่ 1
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา หรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
6.2 ขั้นตอนที่ 2
มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อสอบสัมภาษณ์ (ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

7. การประกาศผลการคัดเลือก
7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
7.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
7.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

8. เงื่อนไขอื่น ๆ
8.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
8.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัว ต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็น และเหมาะสม
8.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
8.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือก หรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP