ข่าวการศึกษา

รับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาต่อระดับ ป.โท และ ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ประจำปี 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2561 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทางศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีทุนการศึกษาครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเทอมและค่าทำวิจัย เป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 3-5 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก และทุนสำหรับไปทำการวิจัยและนำเสนอผลงานต่างประเทศ (หากผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี) โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนในระดับปริญญาโท (มีจำนวน 3 ทุน)
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ประมาณต้นเดือน มิถุนายน 2561) ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ผู้สมัครมีความสนใจในการทำวิทยานิพนธ์ด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology)
3. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
4. ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และหากมีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลสากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ในระดับปานกลางขึ้นไปของการทดสอบนั้นๆ มาแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนในระดับปริญญาเอก (มีจำนวน 2 ทุน)
1. สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบโทควบเอก ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรในระดับเกียรตินิยม (GPA > 3.25) ขึ้นไป
2. สำหรับนักศึกษาปริญญาโทที่ประสงค์สมัครในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 และหากได้รับเกียรตินิยม (ป.ตรี) หรือ มีผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ในขณะศึกษาปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ประมาณต้นเดือน มิถุนายน 2561) ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. ผู้สมัครมีความสนใจในการทำวิทยานิพนธ์ด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology)
5. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
6. มีผลการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)

คะแนน
TOEFL (Paper based) 450-499
TOEFL (Computer based) 153-172
TOEFL (Internet based) 41-60
IELTS (Academic Module) 4.5-5.0
CU-TEP (120 คะแนน) 35-69
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) B1

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน โทรศัพท์ 075-672359
E-mail:nnarumol@hotmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://essentialoil.wu.ac.th/

TOP