ข่าวทั่วไป

นักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอโครงการ หอพักสีเขียว “Waste Hero WU” ปีที่ 3เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ตัวแทนนักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอโครงการ หอพักสีเขียว “Waste Hero WU” ปีที่ 3 ในกิจกรรมการประชุมสัญจรเพื่อประเมินผลโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม 4 ภาค (ภาคใต้) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำกับดูแลโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และเจ้าหน้าที่จากส่วนกิจการนักศึกษา กำกับดูแลหอพัก ร่วมต้อนรับคณะจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำโดย คุณเอกราช ขำมะโน ผู้อำนวยการส่วนกองส่งเสริมและเผยแพร่ และคณาจารย์ในเครือข่ายฯ

โครงการ หอพักสีเขียว “Waste Hero WU” ปีที่ 3 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมรับการประเมินผลโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม 4 ภาค (ภาคใต้) ในรอบปีนี้ ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรัง จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงคณะกรรมการร่วมการประเมินจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 มหาวิทยาลัย นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 30 คน ในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินกิจกรรม Green Youth และเพื่อประเมินผลการดำเนินงานจริงของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ ในรอบปีถัดไป

ทั้งนี้ คณะของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณาจารย์ฯ ได้รับฟังและประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2560 ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการใช้ภาชนะโดยเฉพาะประเภทแก้วน้ำพลาสติกและการลดใช้ถุงพลาสติก รวมถึงการรับฟังบรรยายสรุปในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางในพื้นที่เขตหอพักของมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมนิทรรศการในพื้นที่อาคารวิชาการ 7 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับความอนุเคราะห์ร่วมบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างดี

TOP