ข่าวสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 47 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 47 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและภาระงานของตำแหน่ง
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนด

4. อัตราค่าตอบแทน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559

5. ลักษณะการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้าง

5.1 กลุ่มตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ (เฉพาะทาง) ได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ (RN) นักรังสีเทคนิค ศูนย์การแพทย์ฯ กำหนดเงื่อนไขการบรรจุและการทดลองปฏิบัติงานดังนี้
(1)ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 2 รายวิชา โดยต้องผ่านในระดับคะแนน B
ขึ้นไป กรณีที่ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน
(2)มหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องทดลองปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นระยะเวลา 2 ปี หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง กรณีผ่านการทดลองงานแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ

5.2 กลุ่มตำแหน่งปฏิบัติการ (ทั่วไป) ได้แก่ พนักงานธุรการ ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่เวชระเบียน พนักงานเภสัชกรรม นิติกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงินและบัญชี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานอำนวยการ) นายช่างเทคนิค (ทั่วไป) นายช่างเทคนิค (คอมพิวเตอร์) เป็นต้น ศูนย์การแพทย์ฯ กำหนดเงื่อนไขการบรรจุและการทดลองปฏิบัติงานดังนี้
(1)ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 2 รายวิชา โดยต้องผ่านในระดับคะแนน B ขึ้นไป กรณีที่ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน
(2)มหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องจัดทำสัญญาจ้างทำงาน โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาที่สอง มีระยะเวลาจนครบเกษียณอายุ (60 ปี) โดยเรียกว่า “พนักงานสัญญาประจำ”

5.3 กลุ่มตำแหน่งบริการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ พนักงานเปล แม่บ้าน เป็นต้น ศูนย์การแพทย์ฯ กำหนดเงื่อนไขการบรรจุและการทดลองปฏิบัติงานดังนี้

(1)ได้รับยกเว้นไม่ต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการรับสมัครสอบคัดเลือกและการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน
(2)จัดทำสัญญาจ้างทำงานและจ้างแบบเต็มเวลา ครั้งละ 1 ปี

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

6.1 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ ให้ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยลักษณ์
6.2 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ให้ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

7.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป/ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบุคคล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3066, 0-7567-3068 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า)
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://hr.wu.ac.th/form.html
-ใบสมัครงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
- ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว (สำหรับ ตำแหน่ง แม่บ้าน, พนักงานเปล,และพนักงานขับรถ )

7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าและใบแสดงผลการศึกษาอย่างละ 1 ฉบับ
7.5 ใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่งที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง) จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.8 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.9 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย
ศูนย์การแพทย์ฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น
ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

8. การสมัคร

8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ งานบุคคล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3066, 0-7567-3068 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า)
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร.0-2298-0244-5
โทรสาร 0-2298-0248 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ งานบุคคล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3066, 0-7567-3068 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
ศูนย์การแพทย์ฯ กำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้

9.1 ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์การแพทย์ฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่กำหนดและมีหลักฐานการสมัครตามประกาศเท่านั้น โดยศูนย์การแพทย์ฯ สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลตามความต้องการของศูนย์การแพทย์ฯ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามขั้นตอนที่ 2
9.2 ขั้นตอนที่ 2 ศูนย์การแพทย์ฯ จะเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ และ/หรือสอบสัมภาษณ์ วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสมดังนี้

ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ค. สอบสัมภาษณ์

10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราวๆไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

11. เงื่อนไขอื่น ๆ

11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือศูนย์การแพทย์ฯ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว


 

ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและภาระงาน

1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (RN)
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ จำนวน 10 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงาน สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 19,000 บาท

เงินเพิ่มวิชาชีพ 4,000 บาท/เดือน ( เฉพาะผู้ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวที่นอกเหนือจากภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด )

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการใช้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับการ
ดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติ
วิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบายและมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชนหรือการบริการอื่น ๆ ทางด้านสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
5. สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
6. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


2. ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค
กลุ่มงาน บริการทางการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,000 บาท

เงินเพิ่มวิชาชีพ 4,000 บาท ต่อเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวที่นอกเหนือจากภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. ปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม
2. ร่วมปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข
3. ร่วมปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้รับบริการ
4. ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
5. ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสีในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


3.ตำแหน่ง นิติกร
กลุ่มงาน ปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงาน สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 19,000 บาท

เงินเพิ่มวิชาชีพ 4,000 บาท/เดือน ( เฉพาะผู้ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวที่นอกเหนือจากภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด )

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. วุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต
2. มีใบประกอบวิชาชีพอนุญาตให้เป็นทนายความ
3. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

1. ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของหน่วยงาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
4. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัย พนักงาน การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
5. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. ประสานงานร่วมทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงาน
9. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานการเงินและบัญชี)
กลุ่มงานปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงาน สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.วุฒิปริญญาตรีทางด้านการบัญชี/การบริหารธุรกิจ/การเงินและการธนาคาร/เศรษฐศาสตร์/ การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1.ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี
2.เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก ใบนำส่งเงินและช่วยทำบัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น
3.เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและทำทะเบียนเงินคงเหลือประจำวัน
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี
เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
5.รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณจัดทำงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี
เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
6.จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
7.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความร่วมมือในงานด้านการเงินและบัญชีและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
8.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์)
กลุ่มงานปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงาน สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.วุฒิปริญญาตรีทางด้านประชาสัมพันธ์/วารสารศาสตร์/นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1.ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์
2.รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร รายงาน และประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่างๆด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
3.รวบรวมและตัดข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับข้อมูลและข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.เสนอแนะแนวคิด ประเด็น หัวข้อ กิจกรรม และโครงการต่างๆในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของเพื่อให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
5.เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และแนะนำการบริการต่างๆแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อสร่างภาพลักษณ์ที่ดี
6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร โครงการ และ บริการต่างๆให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
7.ประสานสร้างความสัมพันธ์และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน นักข่าว และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความราบรื่น และสะดวกมากขึ้น
8.ร่วมจัดทำและดำเนินการผลิตสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เอกสาร บทความ โปสเตอร์ แผ่นพับ วารสาร จุลสาร บอร์ดกิจกรรม หรือวีดีทัศน์ต่างๆเป็นต้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารทั้งภายในและภายนอก
9.ร่วมสำรวจวิเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับบริการ เพื่อให้มีข้อมูลในการวางแผนงานและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
10.ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
11.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานอำนวยการ)
กลุ่มงานปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงาน สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

1. วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1.ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนักบริหาร ในการตรวจสอบกลั่นกรองเอกสาร หนังสือราชการจดหมายต่าง ๆ ติดตามจัดทำตารางนัดหมายของผู้บังคับบัญชาเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องอย่างสูงสุด
2.ค้นหาและรวบรวมหนังสือ เอกสาร จดหมายระเบียบคำสั่งกฎข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายในการจัดเก็บให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่
3.ติดตามและตรวจสอบการจัดเตรียม การจัดทำและการจัดพิมพ์หนังสือ จดหมาย และเอกสารต่างๆเพื่อให้เกิดความถูกต้องและสนับสนุนให้งานต่างๆดำเนินไปได้โดยสะดวกและราบรื่น
4.ติดตามและตรวจสอบการจัดทำทะเบียนหนังสือ เอกสาร จดหมายและหลักฐานต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้
5.ติดตามและตรวจสอบการจัดประชุมและการอำนวยความสะดวกต่างๆระหว่างการประชุมของผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย และประสบความสำเร็จ
6.ติดตามและตรวจสอบการจัดเตรียมและการดำเนินงานรับรองงานรัฐพิธี งานพิธีการ และกิจกรรมสำคัญต่างๆเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่น สะดวกและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
7.ติดตามและดูแลการจัดทำเอกสารและรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านระบบงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไปงานจัดการประชุมและงานพิธีการต่างๆเพื่อรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการดำเนินการต่างๆ ต่อไป
8.ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณงานบริหารทั่วไปงานจัดการประชุมและงานพิธีการต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
9.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงาน สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 19,000 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1.ร่วมพัฒนาโปรแกรมระบบงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและภายนอกให้สามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์
2.สนับสนุนงานการติดตั้งโปรแกรมระบบงานที่ทำการพัฒนาบนระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโปร่งใสและสามารถติดตามตรวจสอบได้
3.ร่วมดูแลระบบเครือข่ายการสื่อสารรวมทั้งระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบดังกล่าวในการติดต่อสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ร่วมดำเนินการในขั้นตอนการนำไปใช้สำหรับโครงการพัฒนาโปรแกรมและระบบงานต่างๆเพื่อให้สอดคล้องตามแผนแม่บทในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ร่วมติดตั้ง ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูปเพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
6.ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบพร้อมทดสอบการใช้งานในทางปฏิบัติเพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
7.ร่วมพัฒนาชุดคำสั่งแก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งเพื่อให้ระบบงานและโปรแกรมซึ่งสร้างขึ้นสามารถปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
8.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานเพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
9.รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะของระบบงานประยุกต์และระบบเพื่อให้ได้ระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการลักษณะการใช้งานของหน่วยงานมากที่สุด
10.สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมระบบงานรวมทั้งปรับปรุงระบบงานสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภายในให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
11.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพันธกิจหลักขององค์กรประกอบการปรับกลยุทธ์ในแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมและระบบงานเพื่อให้ผลการดำเนินโครงการบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้
12.ประสานงานกับองค์กรภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงานและโปรแกรมตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสารสนเทศซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลแนวทางวิธีการพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมกับกระบวนการเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลปฏิบัติการที่นำมาใช้ประกอบการพัฒนาระบบงานตามแผนงานได้
14.ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมและระบบงานที่พัฒนาขึ้นแก่หน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าประสงค์ในการพัฒนาระบบงานนั้นมากยิ่งขึ้น
15.ร่วมให้ข้อมูลแก้ไขปัญหา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับโปรแกรมระบบงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แก่เจ้าหน้าที่ภายในพร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
16.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงาน สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 12,990 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.ได้รับวุฒิอนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทาง การพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือ สาขาอื่น
ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางเวชระเบียน อย่างน้อย 2 ปี จนถึงวันที่สมัคร เช่น ปฏิบัติงานในคลินิกแพทย์เอกชน หรือ ปฏิบัติงานในงานเวชระเบียนโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน เป็นต้น
2.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1.ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพื่อการรักษา ดูแลสุขภาพผู้ป่วย
2.ให้บริการ จำแนกประเภทผู้ป่วย เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษากลุ่มเฉพาะโรคได้อย่างถูกต้อง
3.ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
4.เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
5.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงาน สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 12,990 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.ได้รับวุฒิอนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญสาขาเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือทางเทคนิคเภสัชกรรม หรือ สาขาอื่นที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางเภสัชกรรม อย่างน้อย 2 ปี จนถึงวันที่สมัคร เช่น ปฏิบัติงานในร้านยา หรือปฏิบัติงานในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน เป็นต้น
2.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1.ให้บริการในงานเภสัชกรรม การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้ใช้บริการภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
2.ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น จัดเตรียมเคมีภัณฑ์ ภาชนะบรรจุเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตยา ปรุงยาทั่วไป สำหรับใช้ภายนอก และยารับประทาน ที่มีสูตรหรือส่วนผสมอย่างแน่นอนไม่ยุ่งยาก
3.บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม และการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
4.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (PN)
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ จำนวน 9 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงาน สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 11,590 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.วุฒิอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าอนุปริญญาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล การพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญ
2.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1.เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการทางการพยาบาลตามที่มาตรฐานกำหนด
2.ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงและเป็นอันตราย ภายใต้การกำกับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การวัดปรอท สัญญาณชีพ การอุ้มยก
3.เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะอยู่บนเตียง เก้าอี้หรือรถเข็น ชำระล้างทำความสะอาดผู้ป่วย การจัดเตรียมและให้อาหารผู้ป่วย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย รวมถึงการสังเกตอาการ และศึกษาสาเหตุอาการผู้ป่วย เป็นต้น โดยได้ผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการ
4.บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานอาการผู้ป่วย เพื่อค้นหาสาเหตุ โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์
5.ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรคด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
6.สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
7.ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจากแพทย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานกำหนด
8.ร่วมกิจกรรมคุณภาพ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติการด้านช่วยเหลือพยาบาล เพื่อนำความรู้ วิทยาการใหม่ๆ มาใช้ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วย
9.ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการทางการพยาบาลหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
10.ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือการพยาบาลแก่ผู้ป่วยกับผู้ปฏิบัติงานในทีมงาน เช่น การให้ความรู้ด้านสุขวิทยา และการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
11.ร่วมบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นทรัพยากรภายในหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน
12.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งพนักงานธุรการ
กลุ่มงานปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงาน สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 12,990 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ทางการบริหารธุรกิจการจัดการ การบัญชี การเงิน เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ
งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูลหรือบริการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับร่าง โต้ตอบหรือบันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
1.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2.รวบรวมหรือจัดทำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานหนังสือ ตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3.ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงปฏิบัติงานต่อไป
5.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ
1.ติดต่อประสานงานกับทั้งบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อประสานงานหรือสอบถามข้อมูล เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
3.จัดทำเอกสารต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
4.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ทั่วไป)
กลุ่มงานปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงาน สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 12,990 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเลคทรอนิกส์ โยธาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1.ดูแลควบคุมตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคเครื่องจักร เครื่องยนต์เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆในความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
2.ซ่อมสร้างผลิตประกอบดัดแปลงเขียนหรือออกแบบติดตั้งเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
3.ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูลถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4.ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (คอมพิวเตอร์)
กลุ่มงานปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงาน สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 12,990 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1.ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงานแก้ไขปัญหาการใช้งาน ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บสำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสุญหายของข้อมูล
3.จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
4.ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5.ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
6.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งพนักงานเปล
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

สถานภาพการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 10,180 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1.ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา และเตรียมความพร้อมใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สะอาด ปลอดภัย ในการให้บริการ เช่น รถเข็นนั่ง เปลนอนถังออกซิเจน เสาน้ำเกลือ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการ
2.บริการต้อนรับและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆ ภายในหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่ง รถเปลนอน ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยบริการกำหนด
3.ช่วยเหลือทีมผู้รักษาในการให้บริการผู้ป่วยกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน และร่วมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ทันสถานการณ์และเวลา
4.สรุปสถิติข้อมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานบริการให้มีคุณภาพ
5.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6.ให้ข้อคิดเห็นหรือแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งแม่บ้าน
กลุ่มงานปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา

สถานภาพการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 10,180 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1.ปฏิบัติงานในการทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ทำความสะอาดและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ให้มีความสะอาดเรียบร้อยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
3. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งพนักงานขับรถพยาบาล
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

สถานภาพการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 10,180 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) หรือเทียบเท่า
2.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ รถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไปหรือรถสาธารณะ
3.ไม่เป็นโรคประจำตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่และไม่ติดสารเสพติดอันตราย
4.มีประสบการณ์ขับรถไม่ต่ำกว่า 2 ปี
5.หากมีเอกสารแสดงการผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1.ขับรถพยาบาลด้วยความระมัดระวังและเป็นไปตามมาตรา 75 ของพรบ.จราจร ทางบก พ.ศ.2522
2.ตรวจเช็ครถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตามมาตราฐานของรถประเภทนั้น ๆ
3.จัดทำระบบเอกสารบันทึกการตรวจเช็คและรายงานความพร้อมใช้ของรถ
4.บันทึกเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ตรวจสภาพรถตามมาตรฐาน
5.หากการตรวจเช็ครถพบความผิดปกติพนักงานขับรถจะต้องรายงานให้กับหัวหน้าหน่วยงานทราบเพื่อทำส่งซ่อม
6.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


TOP