ข่าวสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 300 บาท/วัน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิอนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทาง การพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือ สาขาอื่น ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางเวชระเบียน อย่างน้อย 2 ปี จนถึงวันที่สมัคร เช่น ปฏิบัติงานในคลินิกแพทย์เอกชน หรือ ปฏิบัติงานในงานเวชระเบียนโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน เป็นต้น
2.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน
1.ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพื่อการรักษา ดูแลสุขภาพผู้ป่วย
2.ให้บริการ จำแนกประเภทผู้ป่วย เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษากลุ่มเฉพาะโรคได้อย่างถูกต้อง
3.ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
4.เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข.ระยะเวลาการจ้าง 2 เดือน ( วันเริ่มทำงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ค.เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.หลักฐานการศึกษา
5.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งที่สมัครงาน (ถ้ามี)

ง.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
1.สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม

จ.การสมัคร
1.ผู้สนใจสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่งานบุคคล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3065-6 ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
2.ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ณ ส่วนการเงินและบัญชี ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3065-6 ตั้งแต่ เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ฉ.การคัดเลือก มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือ
ประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัครหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ และหรืออาจทดสอบอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ช.กำหนดการสอบและประกาศผลการคัดเลือก
การดำเนินการ กำหนดการ หมายเหตุ
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
สอบคัดเลือก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ซ.เงื่อนไขอื่นๆ
1.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือศูนย์การแพทย์ฯ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
3.ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
4.การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว


TOP