ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบ หมวก ขีดหมวก และเข็มสถาบัน สำหรับนักศึกษาพยาบาล และปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่พยาบาล

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จะจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลและพิธีมอบเข็มสถาบัน แถบหมวกสำหรับบัณฑิตใหม่ และพิธีมอบหมวกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 

07.00-09.00 น. ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา
09.30 น. ผู้ปกครองเข้าประจำที่นั่งในห้องประชุม/พบคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
09.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 2 และผู้ผ่านอบรมหลักสูตรเฉพาะทางรวมแถวตรวจสอบรายชื่อ
10.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 2 และผู้ผ่านอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเข้านั่งประจำที่ในห้องประชุม
10.30 น. พิธีไหว้ครูและลาครูพยาบาล
11.00-11.45 น. พิธีมอบหมวก-เข็มสถาบันพยาบาลวลัยลักษณ์ และมอบรางวัลแก่นักศึกษาพยาบาลและศิษย์เก่าพยาบาลวลัยลักษณ์
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลา ตันตโยทัย
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ติดเข็มและหมวกพยาบาล โดย คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
11.45 น. ประธานให้โอวาท
12.00 น. เสร็จพิธี

(การแต่งกาย: ชุดฟอร์มพยาบาล/ชุดสากล/ชุดสุภาพ)


TOP