ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูล ISI ผ่าน 700 บทความ

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ยอดรวมบทความวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ในฐานข้อมูล ISI ได้ผ่านหลัก 700 บทความ ด้วยสถิติดังนี้

1) บทความวิจัยลำดับที่ 1 คือ Bubble nest habitat characteristics of wild Siamese fighting fish เผยแพร่ใน Journal of Fish Biology ในปี 2001 และบทความลำดับที่ 700 คือ Sex and burrow/chimney ownership affecting time allocation for surface activities in Uca Rosea (Tweedie, 1937) (Brachyura, Ocypodidae) เผยแพร่ใน Crustaceana ในปี 2018 ซึ่งทั้งสองบทความเป็นผลงานร่วมของ รศ. ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ รศ ดร กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2) อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ตีพิมพ์จำนวนมากที่สุด คือ รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานร่วม 72 บทความ ในฐานข้อมูล ISI

3) อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีค่า h-index สูงที่สุด คือ รศ. ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ รศ. ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มี h-index 11 (มีบทความ 11 เรื่องที่ได้รับการอ้างถึงในฐานข้อมูล ISI ตั้งแต่ 11 ครั้งขึ้นไป)

4) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Impact factor สูงสุด คือ Review article เรื่อง Spin crossover in iron(III) complexes เผยแพร่ใน Coordination Chemistry Reviews (ISI Impact factor 12.239) โดย รศ. ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะ

5) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Impact factor สูงสุด คือ Original research article เรื่อง Solvent modified spin crossover in an iron(III) complex: phase changes and an exceptionally wide hysteresis เผยแพร่ใน Chemical Science (ISI Impact factor 9.144) โดย น.ส. วาสินี พลศรี นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะ

6) บทความที่ได้รับการอ้างถึง (Citation) สูงสุด คือ A neuronal model of Alzheimer's disease: An insight into the mechanisms of oxidative stress-mediated mitochondrial injury ใน Neuroscience ได้รับการอ้างอิง 90 ครั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ซึ่งเป็นผลงานร่วมของ รศ. ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

7) บทความผู้เขียนชื่อแรก (First Author) ที่ได้รับการอ้างถึง (Citation) สูงสุด คือ Natural rubber nanocomposites with SiC nanoparticles and carbon nanotubes ใน European Polymer Journal ได้รับการอ้างอิง 81 ครั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ซึ่งเป็นผลงานร่วมชื่อแรกของ ผศ. ดร. เกตุศิริ เกื้อเส้ง อดีตอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2547)

ฐานข้อมูล ISI ปัจจุบันเป็นของบริษัท Clarivate Analytics ประกอบด้วย 4 ฐานข้อมูลย่อยได้แก่ Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (AHCI) และ Emerging Science Citation Index (ESCI) ครอบคลุมประมาณ 14,000 วารสารทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mod

TOP