ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus ผ่าน 1000 บทความ

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ยอดรวมบทความวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ในฐานข้อมูล Scopus ได้ผ่านหลัก 1,000 บทความ ด้วยสถิติดังนี้

1) บทความวิจัยลำดับที่ 1 คือ Vegetative and reproductive growth aspects of mango growing in a mediterranean climate in Western Australia ในปี 1997 โดย รศ. ดร. มนตรี อิสรไกรศีล อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ และ บทความลำดับที่ 1,000 คือ Parasitic infections in pediatric clinical practice ซึ่งเป็น Editorial Article ใน Journal of Pediatric Infectious Diseases โดย รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และคณะ

2) อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ตีพิมพ์จำนวนมากที่สุด คือ รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานร่วม 76 บทความ ในฐานข้อมูล Scopus

3) อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีค่า h-index สูงที่สุด คือ รศ. ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มี h-index 12 (มีบทความ 12 เรื่องที่ได้รับการอ้างถึงในฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ 12 ครั้งขึ้นไป)

4) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scimago Journal Rank (SJR) สูงสุด คือ Original research article เรื่อง Solvent modified spin crossover in an iron(III) complex: phase changes and an exceptionally wide hysteresis เผยแพร่ใน Chemical Science (SJR 4.475) โดย น.ส. วาสินี พลศรี นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะ

5) บทความที่ได้รับการอ้างถึง (Citation) สูงสุด คือ Population density influences male-male competition in guppies ใน Animal Behavior ได้รับการอ้างอิง 97 ครั้งตั้งแต่ปี 1999 ซึ่งเป็นผลงานเดี่ยวของ ดร มัลลิกา จิโรจน์กุล (รศ ดร มัลลิกา เจริญสุธาสินี) อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ฐานข้อมูล Scopus เป็นของบริษัท Elsevier ครอบคลุมประมาณ 34,000 วารสารทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.scopus.com

TOP