ข่าวทั่วไป

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีและสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบรองอธิการ National Pintung University of Science and Techonology, Taiwanสืบเนื่องจากการที่ ศ. น.สพ. ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะสัตวแพทย์ National Pintung University of Science and Techonology, Taiwan และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าปรึกษาหารือกับ Jill Lai, Director of Education Division, Taipei Economic & Cultural Office in Thailand เพื่อทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ตามบนโยบายจาก ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล จาก รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นั้น

ผศ.น.สพ.ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รศ.น.สพ.ดร. เสรี ดอนแก้วบัว รองคณบดี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และคุณแสงหทัย ขับกล่อมส่ง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เข้าพบ Prof. Chung-Ruey Yen, Vice President for Academic Affairs, National Pintung University of Science and Techonology, Jill Lai, Director of Education Division, Taipei Economic & Cultural Office in Thailand และคุณจารุวรรณ จรานุพงศ์ ผู้อำนวยการ Taiwan Education Center เพื่อสานต่อความร่วมมือ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้ National Pintung University of Science and Techonology เกิดความประทับใจ ม.วลัยลักษณ์ มีโครงการที่จะให้อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์เดินทางไปไต้หวันเพื่อทำโครงการร่วมกันทางด้านเกษตรและสัตวแพทย์ และจะเดินทางมาเยี่ยม ม.วลัยลักษณ์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการในเร็วๆ นี้

TOP