ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศวิชาการ เปิดโอกาสให้คณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ได้มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 
รูปแบบงาน วลัยลักษณ์วิจัย เป็นการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ โดยมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และการเสนอผลงานวิชาการตามสาขา ตลอดจนการบรรยายจากอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการดังกล่าว และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว โทร. 0-7567-3566, 0-7567-3557 e-mail:dladdawa@wu.ac.th หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โทร. 0-7567-3565 e-mail:journal.wu@gmail.com และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไปที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรสาร 0-7567-3557, 0-7567-3566 
 
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ และส่งบทคัดย่อในระบบ Online ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้จาก website : http://wuresearch.wu.ac.th/ หรือ http://ird.wu.ac.th

 


TOP