รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2561