ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอเทคโนโลยี AR งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว ต่อรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนลานสกาบนเส้นทาง 4015 โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality : AR) พร้อมด้วยนักวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน นำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยี AR ต่อ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสนใจสอบถามถึงความคืบหน้าและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานวิจัย พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมนักวิจัยที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ทดสอบเทคโนโลยีเสมือนจริงดังกล่าว ซึ่งได้นำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มาใช้เป็นต้นแบบ มีเป้าหมายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีแผนที่จะขยายไปทำยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม โครงการวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน ที่ได้นำเสนอในงานวันนักประดิษฐ์ในปีนี้ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนลานสกา บนเส้นทาง 4015 โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Really : AR) มี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวขุนทะเล สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยนวัตกรรม 4.0 โดยอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รองคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีปากพนัง โดยนวัตกรรม 4.0 สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวสมบูรณ์แบบ โดย อาจารย์ ดร. สมจิตร ไชยศรียา อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ขอขอบคุณภาพจากนางสาวปัณฑริดา ไชยจิตร ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน

TOP