อดีตผู้ว่าการ สตง. แถลงข่าว ขอโทษ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กรณีดำเนินการยื่นหนังสือให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งทั้งที่กระบวนการพิจารณายังไม่ยุติ