ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเคมีและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณร่วมนำเสนองานวิจัยแบบบรรยายในงานประชุม UniofBath & WU Postgrad Symposia





เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 Mrs.Sharon Espiritu Lazaro, Mr.Reedwan Bin Zafar Auniq, นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง, นางสาววริษา ธรรมสังวาลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเคมี และนางสาวพีรนุช พวงศรีพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้มีโอกาสนำเสนองานวิจัยแบบบรรยายเป็นภาษาอังกฤษร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยหลังปริญญาเอกจาก University of Bath ในงานประชุม UniofBath & WU Postgrad Symposia ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 30 คน ประกอบไปด้วยเหล่าคณาจารย์และนักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี นอกจากนี้งานประชุมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาในหลักสูตรได้มีโอกาสฝึกนำเสนองานวิจัยแบบบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลักสูตรได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยกับนักวิจัยจาก University of Bath


TOP