ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การพัฒนาศัยกภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก" รุ่นที่ 3

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก" รุ่นที่ 3 ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ

สภาการพยาบาลรับรองหน่วยคะแนน 19.5 หน่วยคะแนน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร และคุณรัตนากร บุญกลาง โทร. 075-672101-2 / 089-4413317 หรือ http://nurse.wu.ac.th/?p=853


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://nurse.wu.ac.th/?p=853

TOP