ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 50/2560 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 13 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 50/๒๕60 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และประกาศขยายเวลารับสมัคร ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์ : ไม่มีผู้สมัคร
2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต : ไม่มีผู้สมัคร
3. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการบริหารจัดการ/ชีวสารสนเทศ : ไม่มีผู้สมัคร
4. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเคมีคลินิก

- ตำแหน่งที่ 1 : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
- ตำแหน่งที่ 2 : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น

5. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาปรสิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์ : ไม่มีผู้สมัคร
6. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
7. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ก. รายชื่อ
1) ดร.เกษม กุลแก้ว
2) ดร.จินตนา พาวงค์

ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

8. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก/กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
9. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาอณูชีววิทยา/ชีวสารสนเทศ/ชีวสถิติ : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
10. ตำแหน่งอาจารย์ สาขากฎหมายวิชาชีพ : ไม่มีผู้สมัคร
11. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสารสนเทศทางสุขภาพ : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
12. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการแพทย์ชุมชน : ไม่มีผู้สมัคร


TOP