ข่าวทั่วไป

อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีครบรอบ 43 ปี วันสถาปนากองทัพภาคที่ 4เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปีวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในพิธีมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน และ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยรองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วม

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบก เรียกชื่อย่อว่า “ทภ.4” มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชามณฑลทหารบก และหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ปัจจุบันมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้บัญชาการรับผิดชอบที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การรักษาความมั่นคงภายใน รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

TOP