ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
...........................................................

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

พนักงานธุรการ นางสาวรชนีกร จิตร์พาณิชย์ ผ่านการคัดเลือก
1. นางสาวสุภณิดา ศรีรัตน์ สำรอง
2. นางสาวปริชาติ แก้วกาญจน์ สำรอง
3. นางสาวเบญจมาศ เรือนวาส สำรอง
4. นางสาวนิภา เมืองแก้ว สำรอง

นายช่างเทคนิค นายสันติยา หนูนวล ผ่านการคัดเลือก
1. นายนนทชัย วัยวัฒน์ สำรอง
2. นายธนกร แก้วศรี สำรอง

ช่างฝีมือ 1. นายวัชระ ช่างคิด ผ่านการคัดเลือก
2. นายศุภกิจ ช้างกลาง ผ่านการคัดเลือก
3 . นายณัฐพล อ๋องสุทธิ์ สำรอง


TOP