ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเตือนภัยบิ๊กอายอันตรายร้ายใกล้ดวงตานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรม "เตือนภัยบิ๊กอายอันตรายร้ายใกล้ดวงตา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเตือนภัยเรื่องบิ๊กอายแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน
 
นายอนุชิต สมาคมและนางสาวนันธิดา กุนทอง ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการเลือกซื้อบิ๊กอายที่มีมาตรฐานและมีวิธีการใช้บิ๊กอายที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ตระหนักถึงอันตรายจากการเลือกซื้อบิ๊กอายที่ไม่ได้มาตรฐานและวิธีการใช้บิ๊กอายที่ไม่ถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับดวงตา โดยได้รับเกียรติจากคุณจารุพร ทองรุช พยาบาล สังกัดงานบริการสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องบิ๊กอาย รู้และเข้าใจถึงความหมาย การเลือกซื้อ-วิธีการใช้ที่ถูกต้อง รวมถึงอันตรายบิ๊กอายที่ไม่ได้มาตรฐาน
 
นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น แผ่นพับ นิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ไวนิล เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและร่วมตระหนัก "เตือนภัยบิ๊กอายอันตรายร้ายใกล้ดวงตา" เผยแพร่แก่นักศึกษาและผู้สนใจ โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

TOP