ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการจัดให้อยู่ในฐานวารสารระดับชาติ กลุ่มที่ ๒ บทความที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะได้รับการยอมรับในการนำไปเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางวิชาการ ไม่ว่าการขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขณะนี้สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เปิดรับบทความทางวิชาการอยู่เพื่อนำไปพิจารณาคัดสรรลงพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ในฉบับปีที่ ๑๘ (ฉบับที่ 1 และ 2) พ.ศ.๒๕๖๑ และฉบับต่อๆ ไป

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์รับพิจารณาของบทความ ๓ ประเภท คือ
๑. บทความวิจัย (Research Articles) ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง
๒. บทความวิชาการ (Articles) ประกอบด้วยบทคัดย่อ บทนำ เนื้อหา บทสรุปและเอกสารอ้างอิง
๓. บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

การส่งต้นฉบับ
ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (ISSN 2228-804X) ผู้เขียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php โดยเลือกวารสารที่ต้องการสมัครสมาชิก สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการส่งบทความ (Submission) ผ่านทางระบบ thaijo

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๗๒๕๐๘-๑๐, โทรสาร ๐๗๕-๖๗๒๕๐๗ หรือ E-mail: culturaljournal.wu@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/index

TOP