ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วม “ทำบุญทวดตุมปัง” ประจำปี ๒๕๖๑อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ประชาคมวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “ทำบุญทวดตุมปัง” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษา และบุคลากรได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของแหล่งโบราณสถานตุมปัง พร้อมทั้งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ พร้อมกันที่ลานพิธี ณ โบราณสถานตุมปัง
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พิธีพราหมณ์
๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. พิธีสงฆ์
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ร่วมฟังสัมโมทนียกถา
๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
- คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. นักศึกษาและบุคลากรร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโบราณสถานตุมปัง

หมายเหตุ : ๑. ขอเชิญชวนนำปิ่นโตและอาหารคาวหวานร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป
๒. มีรถรับส่งพนักงาน และนักศึกษาทั้งไปและกลับ โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่
คุณเพ็ญนภา วัยเวก อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๒๕๐๘–๑๐ หรือส่งแบบตอบ
รับไปที่ โทรสาร ๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จักขอบพระคุณยิ่ง
๓. ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP