ข่าวทั่วไป

ศูนย์กิจการนานาชาติ เดินหน้าแนะนำค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแล ศูนย์กิจการนานาชาติ และ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ เชวังโชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย โอกาสนี้ได้แนะนำค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 (The 2nd Walailak University Cultural Camp 20118) พร้อมแนะนำมหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรียนการสอน และทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดให้กับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ รวมทั้งนักศึกษาจากประเทศภูฏาน ให้ได้เข้ามาศึกษาหลักสูตรต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากนั้นได้เดินทางไปยังสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบ ดร.อุษณีย์ กุลินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์ โดยได้หารือแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงาน เยี่ยมชมสถานที่ พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้แนะนำค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2

จากนั้นเดินทางต่อไปยังธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เข้าพบคุณจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้ารากฐานและสนับสนุนนโยบายรัฐ และคุณวิลานี แซ่ตัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การตลาดและพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน เพื่อแนะนำและขอรับการสนับสนุนการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ได้เข้าพบกับคุณชิโร่ เทราชิมา เลขานุการเอก ณ สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย การเข้าพบในครั้งนี้ นอกจากจะแนะนำค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ยังเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักผ่านองค์กรที่เป็นสถานทูต อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต

ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 เปิดรับผู้สนใจอายุไม่เกิน 30 ปี โดยเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดี รับจำนวน 160 คน แบ่งเป็นชาวไทย 60 และชาวต่างชาติ 100 คน กำหนดจัดค่ายในระหว่างวันที่ 16 – 23 มิถุนายน 2561 จำนวน 8 วัน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 วัน และกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 วัน

ประมวลภาพ

TOP