ข่าวเด่น

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเคมี ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล Best Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2018ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเคมีและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ พสวท., ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FunTech) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้มีการนำเสนองานวิจัยทั้งแบบ Poster presentation และ Oral presentation นอกจากนี้ Mrs.Sharon Espiritu Lazaro ยังคว้ารางวัล Best Oral Presentation สาขาเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) ซึ่งได้รับรางวัลจาก Prof. Dr. Sir. J. Fraser Stoddart นักวิจัยรางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี ค.ศ.2016 จาก Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยงานวิจัยของนักศึกษาที่นำเสนอมีดังนี้แบบ Poster presentation ได้แก่
1. นายสัณหณัฐ เกษรสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำเสนอในหัวข้อ ‘Preparation and characterization of the PDA coated silk yarn’ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ไชยรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นางสาวอัลย์ลิกา ฉิมประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำเสนอในหัวข้อ ‘Adsorption kinetics of lac dye on silk yarn coated with microcrystalline chitosan’ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ไชยรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นางสาวดวงฤดี ขวัญนิมิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำเสนอในหัวข้อ ‘Colorimetric detection of Cu(II) using biologically green synthesized silver nanoparticles from butterfly pea extract’ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
4. นางสาวพีรนุช พวงศรีพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำเสนอในหัวข้อ ‘Self-assembled Iron(III) spin crossover materials and films’ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง และ รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
5. นางสาวกนกวรรณ ฐิตินันทเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำเสนอในหัวข้อ ‘Structure of an Indigo/6-Hydroxypropyl-ß-Cyclodextrin inclusion complex in aqueous solution and its binding free energy’ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
6. นางสาวทัศนีย์ เกษคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำเสนอในหัวข้อ ‘Structural and energetic properties of an Indigo/2-Hydroxypropyl-ß-Cyclodextrin inclusion complex in aqueous solution’ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
7. นางสาวสุริษา สงวนปรางค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำเสนอในหัวข้อ ‘The theoritical study of the deprotonation pathway of 6-OHDA in aqueous solution’ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
8. นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเคมี นำเสนอในหัวข้อ ‘Green chemistry approach: flow-based system and bioreagent for water quality control’ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบ Oral presentation ได้แก่
1. Mrs.Sharon Espiritu Lazaro นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี นำเสนอในหัวข้อ ‘Iron(III) spin crossover nanoparticles with abrupt transitions’ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นายนภัทร คงถาวร นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเคมี นำเสนอในหัวข้อ ‘Molecular assembly of possible structures of 50% galactose-removed tamarind seed xyloglucan in aqueous solution’ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


TOP