ข่าวทั่วไป

ประกาศเกี่ยวกับการสอบ ITP TOEFL วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 7

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสอบ ITP TOEFL ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ เพื่อผู้เข้าสอบได้ทราบและปฏิบัติ ตามเอกสารที่แนบมา ประกอบด้วย

1. กำหนดการและรายละเอียดการสอบ ITP TOEFL
2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
3. คู่มือการสอบ (Test Taker Handbook)

ทั้งนี้ สามารถติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนัทธี ภคเมธาวี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โทร 0-7567-2003


TOP