ข่าวการศึกษา

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18นักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปกร” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยจัดการแสดงชุด“ระบำศิวนาฏราช” ร่วมในพิธีเปิดงาน และการแสดงชุดระบำนบพระบรมธาตุ

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในพิธีเปิดงานและมอบของที่ระลึกแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย


TOP