ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม เสริมทักษะด้านนวัตกรรมในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ สนองนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ และจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “การพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ (Innovative Entrepreneurial Skill Workshop for SME )” เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดทางความคิดและการริเริ่มสร้างสรรค์สู่ธุรกิจใหม่ๆ อันจะส่งผลต่อการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิยม กำลังดี รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุรินทร์ สิริชยานนท์ เลขานุการสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้ประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 คน ณ ห้องประชุม 4 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโอกาสนี้ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ (Innovative Entrepreneurial Skill Workshop for SME ) เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ การเป็นนครแห่งอารยธรรม การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และการเป็นเมืองเกษตรและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีรายได้ มีความมั่นคงในอาชีพ โดยการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างภายใต้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจในระยะยาว ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายในการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจ SME และวิสาหกิจชุมชนเบื้องต้น หรือ Start Up ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การจัดอบรมวันนี้ ถือเป็นการสร้างเสริมทักษะในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมอย่างแท้จริง

“ขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยของชาวนครศรีธรรมราชและเป็นสถาบันการศึกษาหลักที่ส่งเสริมให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการพัฒนา อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีการบูรณาการการทำงาน โดยมีความร่วมมือกับจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ดำเนินกิจการต่างๆสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อมาช่วยในการส่งเสริมพัฒนาจังหวัดและประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าลูกหลานของชาวนครและชาวใต้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญการพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดและประเทศไทยในยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ กล่าวด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีปณิธานอันแน่วแน่ ในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษาและถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ภายใต้การนำของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทำหน้าที่ในการนำงานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ด้วยกระบวนการบ่มเพาะทางธุรกิจเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและยกระดับสู่การมาตรฐานสากล โดยการนำนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP