ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “อบรมและศึกษาดูงาน นวัตกรรมยางพาราและนวัตกรรรมไม้ 4.0”