ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “อบรมและศึกษาดูงาน นวัตกรรมยางพาราและนวัตกรรรมไม้ 4.0”ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรม “อบรมและศึกษาดูงานนวัตกรรมยางพาราและนวัตกรรรมไม้ 4.0” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับผู้ประกอบธุรกิจยางพาราและไม้ยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 13 ท่าน เมื่อวันพฤหัสดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์และวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ให้การต้อนรับ

การจัดอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิต ในหัวข้อ

ภาคเช้า นวัตกรรมยางพารา 4.0
“ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย
“ผลิตภัณฑ์ยางพาราทางยุทโธปกรณ์” โดย อาจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี
“ผลิตภัณฑ์ไม้และโฟมยางพาราสำหรับอาคาร” โดย ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง

ภาคบ่าย นวัตกรรมไม้ 4.0
“ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ประกอบครบวงจร” โดย ผศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
“ผลิตภัณฑ์ไม้ปาล์มน้ำมันสำหรับโลกอนาคต” โดย ผศ.ดร.สุธน ศรีวะโร
“นวัตกรรมดิจิตอลการแปรรูปไม้ในโรงงานอุตสาหกรรม” โดย รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงเพื่อนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ โดยผู้ประกอบการยางพารา ไม้ยางพารา และไม้ปาล์มน้ำมัน อย่างยั่งยืนในโอกาสต่อไป


TOP