ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี