ข่าวทั่วไป

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาเคมีร่วมจัดกิจกรรม “เคมีสู่โรงเรียน” ให้กับโรงเรียนชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561คณาจารย์สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์, ดร. หทัยชนก คมเม่น, ดร. ปิลันธน์ แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภารวี รัตนกิจ, ดร. ชมพูนุท นันทเมธี และ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง และนักศึกบัณฑิตศึกษาสาขาเคมีและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เอกเคมีเชิงคำนวณ ร่วมจัดกิจกรรมเคมีสู่โรงเรียนให้กับโรงเรียนชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชน โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จัดที่โรงเรียนชุมชมใหม่ อำเภอท่าศาลา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จัดที่โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด อำเภอขนอม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 จัดที่โรงเรียนวัดชลธาราม อำเภอท่าศาลา


TOP