ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Workshop on Basic Bioinformatics for Microbiologists" ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดสิส (Center of Excellence Research for Melioidosis: CERM) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ University of Florida (USA) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของชีวสารสนเทศ (Bioinformatic) ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยและบัณฑิตศึกษา เพื่อการนำไปใช้ในงานวิจัย จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Workshop on Basic Bioinformatics for Microbiologists" ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชัย ทวนยก จาก University of Florida (USA)
เป็นวิทยากร

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรม โดยลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/RktCVp หรือ QR Code ในเอกสารกำหนดการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับผู้เข้าร่วมจำนวน 40 ท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน โทร 0902172227 อีเมล์ kwiyada@wu.ac.th

 

-----------------------------------------------------------------------------
Agenda of Workshop on Basic Bioinformatics for Microbiologists
March 8th, 2018; 8:30 am to 5:00 pm
At The Center for Library Resources and Educational Media, Walialak University

8:30 – 9:00 Registration and computer set up
9:00 – 10:30 Introduction to bacterial genomes
- Genome Viewer (NCBI, Artemis)
- BioEdit Sequence Alignment Editor
- CGview
10:30 – 10:45 Coffee break
10:45 – 12:00 The Basic Local Alignment Search Tool (BLAST)
12:00 – 13:00 Lunch Break
13:00 – 15:00 Comparative Genomics
- Artemis Comparison Tool (ACT)
- MAUVE
15:00 – 16:30 Group assignment and presentation
16:30 – 17:00 Wrap-upรายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/RktCVp

TOP