ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Religious change and everyday politics among the Hmong of South East Asia"หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Religious change and everyday politics among the Hmong of South East Asia"
โดย Seb Rumsby, PhD Candidate
Department of Politics and International Studies
University of Warwick

ในวันศุกร์ที่ 23 ก.พ.2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1

TOP