ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โครงการ English Program

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โครงการ English Program จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 25 คน เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โครงการ English Program จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 25 คน เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7

โดยนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ จำนวน 2 ปฏิบัติการ คือปฏิบัติการทางด้านเคมี เรื่องการไทเทรต กรด-เบส และปฏิบัติการทางด้านชีววิทยาเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชน ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ด้านกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ทำให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาชนอย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://photos.app.goo.gl/4xsY8pOiOBVkI1Jy1"

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2169

TOP