ข่าวทั่วไป

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ "จุดประกายแนวคิด ธุรกิจแบบไม่ ตัน " โดย คุณตัน ภาสกรนที สำรองที่นั่งด่วน มีจำนวนจำกัด

 

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้มีการจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดทางธุรกิจให้กับคณาจารย์ นักศึกษา ให้สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติ และได้รับการถ่ายทอดแนวคิดและกลยุทธ์ทางธุรกิจสมัยใหม่ภายใต้บริบทของการแข่งขันในปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ โครงการ WMS Business Practice sharing ขึ้น 
 
ในปีการศึกษา 2555 นี้ สำนักวิชาการจัดการจึงได้ประสานเชิญ คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้จัดการบริษัท ตัน ไม่ตัน จำกัด ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง เป็นต้นแบบทั้งการเป็นผู้ประกอบการ การใช้กลยุทธ์การตลาดแบบนอกกรอบ และการบริหารธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "จุดประกายแนวคิด ธุรกิจแบบไม่ ตัน" 
 
ประกอบกับปี พ.ศ. 2555 เป็นปีของการฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 ซึ่งสำนักวิชาการจัดการเห็นว่า โครงการดังกล่าวนี้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ได้รับฟังการถ่ายทอดความรู้และวิทยาการจากผู้มีประสบการณ์จริงในภาคธุรกิจและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาและมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
 
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 12.30 - 15.30 น. ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ โทร 2224 , 2201 และ 2221 โทรสาร 2202 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 
 
ส่วนนักศึกษาปริญญาโท และศิษย์เก่า สำนักวิชาการจัดการ ที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เช่นเดียวกัน 

หมายเหตุ*** ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

TOP