ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโ่ครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบให้กับศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบในการจัดสอบ O-NET GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ให้กับศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชุมการดำเนินงานและเตรียมจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 การจัดสอบ GAT/PAT และการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการดังกล่าว มีผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์แนะแนว จากโรงเรียนที่เป็นสนามให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมจำนวน 14 สนามสอบ 64 ท่าน โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน และยังได้ชี้แจงนโยบาย การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์เครื่องมือและเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อาคารเรียนรวม และลานวลัยลักษณ์สแควร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประชุมการดำเนินงานการจัดสอบ O-NET GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ให้มีมาตรฐาน และแนวทางในการจัดสอบให้มีประสิทธิภาพตามที่ สทศ.กำหนด

TOP