ข่าวทั่วไป

แจ้งเปลี่ยนห้องสอบ ITP TOEFL วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 จาก ห้อง 7301 เป็น 3310

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแจ้งเปลี่ยนห้องสอบ ITP TOEFL วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 จากอาคารเรียนรวม 7 ห้อง 301 เป็นอาคารเรียนรวม 3 ห้อง 310 เนื่องจากระบบเครื่องปรับอากาศขัดข้อง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยผู้เข้าสอบ มา ณ ที่นี้ด้วย

TOP