ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์แถลงเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทย์นานานาชาติม.วลัยลักษณ์แถลงเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทย์นานานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร จัดแถลงข่าวการเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก รองรับการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทย์นานานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กและการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทย์นานานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าร่วม 40 คน ณ ประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยคุณภาพสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้นำมาตรฐาน UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอน ใช้ระบบ Smart Classroom มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มี สภาวิชาชีพรองรับต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ EXIT-EXAM ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบา ในการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้น โดยได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามวิทยาลัยดังกล่าวด้วย

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต่อถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ว่า เพื่อผลิตบัณฑิตทำงานในประเทศและดูแลผู้ประกอบการต่างประเทศ รวมทั้งการไปทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเทศแถบอาเซียนอีกด้วย ทื่สำคัญสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกด้านสาธารณสุข ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งคนเหล่านั้นหันมาให้ความสนใจการเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนคลายเหงามากขึ้น ซึ่งการเปิดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีและการเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ถือเป็นกลไกในการยกระดับการศึกษาของสัตวแพทย์สู่สากล

ด้านศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ กล่าวว่า โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี ซึ่งจะเปิดนำร่องในวันที่ 29 มีนาคม 2561 จะเป็นกลไกในการยกระดับการศึกษาสัตวแพทย์สู่สากล มาตรฐานระดับโลก และเป็นการสนองนโยบายของประเทศในเรื่องสุขภาพของคน สุขภาพของสัตว์และสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยดูเป็นองค์รวม (One Health) และต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (ไทยแลนด์ 4.0) ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สะสมประสบการณ์มายาวนาน เช่น โครงการขยายผลผลิตสัตว์น้ำ โคขุนประชารัฐ อาหารปลอดภัย และโครงการพัฒนาสื่อการสอนหุ่นจำลองจากยางพารา (Medical model by para rubber) ตลอดจนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และของประเทศ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาเรื่องดังกล่าวให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลสัตว์เล็กจะเปิดให้บริการรักษาสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีในช่วงงานวลัยลักษณ์เดย์ 23-29 มีนาคม 2561 นี้ด้วย

ในขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หลักสูตรสัตวแพทย์ศาสตร์นานาชาติเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้มีการขอการรับรองจากสัตวแพทยสภา และมีเป้าหมายที่จะไปขอการรับรองจากต่างประเทศอีกด้วย มีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ โดยความเป็นพิเศษของหลักสูตรนี้จะมีการเรียนในศาสตร์ที่หลากหลาย นักศึกษาจะได้เรียนหลักสูตรทางวิชาการทฤษฎีหลักตั้งแต่ปีที่ 1ถึงปีที่ 4 หลังจากนั้นในปีที่ 5 นักศึกษาจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในศาสตร์ตามชนิดของสัตว์ ส่วนปีที่ 6 นักศึกษาสามารถเรียนรู้เฉพาะทางเพิ่มเติมตามที่นักศึกษาประสงค์ได้ โดยหลักสูตรนี้ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน

ประมวลภาพ

TOP